Statut

 
Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEMPOSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

 1. Agata Majchrzak, Magdalena Nykiel, Jarosław Nykiel, Anna Stachura, Bartłomiej Wasielak, Izabela Zamorska-Wasielak, zwani dalej „Fundatorami”, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 1 marca 2010 r. Repertorium A Nr 2167/2010 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Rynku Podgórskim nr 12/20 przed notariuszem Andrzejem Mazurem, fundację o nazwie: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt „POD JEDNYM DACHEM”, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”. 
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 5. Fundacja może ustanawiać tytuły, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznymi i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. Decyzję o ustanowieniu i nadawaniu ww. podejmuje Rada Fundacji.
 6. Fundacja może tworzyć biura regionalne, oddziały i zakłady.  

 § 3 

 1.   Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla ochrony środowiska.   


CELE I ZASADY DZIAŁANIA

  § 4   

Celami Fundacji są: 

 1. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt. 
 2. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego. 
 3. Niesienie pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności. 
 4. Upowszechnianie edukacji ekologicznej i promowanie idei zrównoważonego rozwoju.   

§ 5

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego: 
  1. udzielanie bezpośredniej pomocy zwierzętom poszkodowanym, bezdomnym, zagrożonym w jakikolwiek sposób, 
  2. prowadzenie miejsc opieki nad zwierzętami: domów opieki tymczasowej, azyli, schronisk i innych o podobnym charakterze, 
  3. organizowanie i udzielanie pomocy weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom, 
  4. prowadzenie akcji sterylizacji zwierząt domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, 
  5. prowadzenie akcji informacyjnych promujących zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności sterylizację jako najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności, 
  6. prowadzenie działań oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych promujących odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt, 
  7. prowadzenie działań promujących postawy proekologiczne i korzystne dla zrównoważonego rozwoju, 
  8. działanie na rzecz rozwiązań urbanistycznych, infrastrukturalnych i technicznych przyjaznych zwierzętom i środowisku naturalnemu, 
  9. działanie na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących zwierząt,
  10. aktywizację społeczności lokalnych do działania na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, 
  11. działanie na rzecz kształtowania środowiska naturalnego w sposób przyjazny dla zdrowia człowieka jako części ekosystemu, 
  12. współdziałanie z instytucjami publicznymi, 
  13. działanie na rzecz stanowienia nowoczesnych rozwiązań prawnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt w Polsce.
 2. Fundacja może współdziałać (organizacyjnie i finansowo) z innymi podmiotami, osobami prawnymi i fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 5. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc działalność wymienioną w par. 5 pkt. 1 oraz wpierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 6

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:
  1. sprzedaż przedmiotów darowizny na cele pożytku publicznego.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI   

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3460 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 2. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku fundacji,
  5. odsetek bankowych.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową pożytku publicznego.
 4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 
 5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "POD JEDNYM DACHEM".
  4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

  § 8

  1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

  § 9

  1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

  § 10

  1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  § 11

  1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.   


  ORGANY FUNDACJI

  § 12

  Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji zwana dalej Radą.
  2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

  § 13

  1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.
  2. Rada liczy od trzech do dziesięciu osób.
  3. Pierwszy skład Rady Fundacji tworzą wszyscy Fundatorzy.
  4. Kolejnych członków Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze jednogłośnej decyzji, podjętej przez wszystkich członków Rady zdolnych do czynności prawnych. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
  5. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
  6. Członkostwo Fundatora w Radzie może ustać wyłącznie w wyniku śmierci, rezygnacji lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 
  7. Członkostwo w Radzie osoby nie będącej Fundatorem ustaje w wyniku odwołania przez Radę Fundacji jednogłośną decyzją, a także w wyniku śmierci, rezygnacji lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. W głosowaniu Rady nad odwołaniem członka Rady nie bierze udziału osoba, której głosowanie dotyczy.
  8. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
  9. Członkowie Rady nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.
  10. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
  11. Członkiem Rady nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

  § 14

  1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
  2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
  3. W razie nieobecności Przewodniczącego, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy im inny członek Rady. 
  4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, w obecności przynajmniej połowy członków, zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  5. Korespondencja z członkami Rady, w tym zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, może być skutecznie doręczana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady lub osobiście.
  6. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady, za ważnie oddany uważa się także:
   1. głos oddany podczas wideokonferencji, 
   2. głos oddany za pośrednictwem Internetu,
   3. głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
  7. O ile Rada uzna to za niezbędne, może opracować i przyjąć Regulamin pracy Rady oraz Regulamin pracy Zarządu.

  § 15

  1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
   1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji,
   2. ocena pracy i działań Zarządu, 
   3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium,
   4. kontrolowanie działalności statutowej Fundacji,
   5. występowanie z wnioskami do Zarządu,

   6. opiniowanie spraw na wniosek Zarządu,

   7. kontrola finansowa Fundacji,
   8. podejmowanie innych działań i decyzji statutowo zastrzeżonych dla Rady Fundacji.

  § 16

  1. Zarząd Fundacji liczy od dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
  2. Rada powołuje Prezesa Fundacji, wchodzącego w skład Zarządu i kierującego jego pracami.
  3. Rada może ze powołać jednego lub dwóch Wiceprezesów Fundacji, wchodzącego w skład Zarządu.
  4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

  § 17

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
   1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
   2. uchwalanie regulaminów,
   3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
   4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
   5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
  3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w obecności przynajmniej połowy członków, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  4. Korespondencja z członkami Zarządu, w tym zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, może być skutecznie doręczana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Zarządu lub osobiście. 
  5. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Zarządu, za ważnie oddany uważa się także:
   1. głos oddany podczas wideokonferencji,
   2. głos oddany za pośrednictwem Internetu,
   3. głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
  6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
  7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może złożyć każdy z członków Zarządu. W przypadku oświadczeń skutkujących zobowiązaniami przekraczających 5000 złotych (pięć tysięcy złotych) składają je jednocześnie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
  8. Zarząd co roku, do dnia 15 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
  9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

  § 18

  1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady. Wszelkie decyzje zatwierdzające zmiany w Statucie wymagają jednomyślności wszystkich członków Rady zdolnych do czynności prawnych.

  § 19

  1. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
  2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
  3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 • Imię: Nigella
 • Płeć: kotka
 • Wiek: 5 lat
 • Miasto: Kraków
 • Zobacz więcej
 • Imię: Formanka
 • Płeć: kotka
 • Wiek: 9 lat
 • Miasto: Kraków
 • Zobacz więcej